Anglický jazyk - začiatočná úroveň

Dotácia: A1 -120 hodín/45 min za školský rok

učebnica: Total English elementary

Profil absolventa.

Študent ovláda nasledovné komunikačné zručnosti:


Počúvanie

- študent rozumie pokynom učiteľa, vie reprodukovať vety, vie pohotovo reagovať na otázky učiteľa
- po vypočutí nahrávky dokáže reprodukovať celé myšlienky
- počas počúvania dokáže doplniť chýbajúce informácie
- po vypočutí nahrávky dokáže rozpoznať správnu a nesprávnu informáciu
- študent dokáže zreprodukovať dlhší počutý text

Hovorenie

- žiak dokáže opísať nie len čo sa nachádza na obrázku ale popísať aj dej, ktorý sa koná na obrázku
- v súvislom prejave vie použiť aspoň 10-15 viet
- dokáže viesť rozhovor v už popísaných komunikačných situáciách

Písanie

- žiak píše krátke slohové útvary 15 - 20 viet vo forme opisu vecí a činností, alebo listov
- dokáže napísať krátky opis seba, svojho bydliska aj vo forme porovnania
- dokáže napísať pohľadnicu z dovolenky, krátku sťažnosť
- dokáže podať písomnú objednávku
- dokáže napísať krátke hodnotenie videného filmu, prečítanej knihy

Čítanie

- žiak dokáže porozumieť písomným inštrukciám k jednotlivým cvičeniam v učebnici
- dokáže samostatne prečítať dlhší text  z prebranej tematiky a porozumieť mu
- dokáže s textom pracovať – nájsť odpovede na otázky, doplniť chýbajúce informácie, označiť odpovede za pravdivé, alebo nepravdivé
- pri čítaní pracuje s dvojjazyčným slovníkom, zoznamuje sa s použitím jednoduchého výkladového slovníka