Nemecký jazyk - začiatočná úroveň

Preberaná učebnica: Themen aktuell 1

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent kurzu ovláda:

- pozdravy, predstavenie sa a predstavenie svojej rodiny
- jednoduchý telefonický rozhovor
- číslovky v súvislosti s informáciami o tel. čísle, adrese, údajoch o cene tovaru 
- jednoduchý opis svojho povolania a svojho pôvodu a vie sa spýtať na to iných
- opis stolovania, opis ne/obľúbeného jedla a nápoja
- tvorenie rozhovorov v obchode /na nákupoch/,v reštaurácii /objednanie si a platenie/
- požiadanie o informáciu
- dohovorenie si stretnutia
- písanie pohľadnice, zostavenie pozvania
- opis svojich koníčkov
- opis voľného času
- opis bytu a bytového zariadenia
- pomenovanie predmetov v domácnosti a ich stručný popis
- vyjadrenie zákazu, sťažnosti
- poskytnutie rady
- opis udalosti, zážitku a činnosti
- opis každodenných činností cez týždeň a víkend
- orientáciu v meste, udanie smeru cesty, miesta a opýtanie sa na cestu
- vymenovanie výhod a nevýhod bývania
- vyjadrenie želania
- opis bydliska a školy, zamestnania
- opis dovolenky pomocou fotiek alebo obrázkov
- tvorenie otvorených a zatvorených otázok
- tvorenie krátkych správ
- opis vysnívanej dovolenky
- opis krajiny, v ktorej žije a krajiny, ktorej jazyk sa učí
- rozprávanie o oslave /narodeniny, meniny /,výbere darčekov
- rozprávanie o nemecky hovoriacich krajinách a orientáciu na mape týchto krajín
- opis kultúrnych a prírodných zaujímavostí /Bodamské jazero/
- opis hlavného mesta Slovenska a Nemecka,  okružnej cesty mestom
- rozprávanie o osobnostiach z dejín Slovenska a nemecky hovoriacich krajín

Komunikačné zručnosti:

Počúvanie:

- žiak pracuje podľa pokynov učiteľa
- dokáže reprodukovať slová a vety
- počas počúvania nahrávky si dokáže robiť poznámky
- počas počúvania nahrávky si dokáže vyhľadať a zapamätať špecifickú informáciu
- na základe počutého textu dokáže posúdiť ne/správnosť informácie a podľa inštrukcií informáciu opraviť
- dokáže dopĺňať do textu počas počúvania nahrávky
- dokáže zreprodukovať  vypočutý text


Čítanie:

- žiak dokáže nájsť v texte relevantnú informáciu
- dokáže s textom samostatne pracovať pomocou slovníka
- žiak vie do textu doplniť chýbajúce informácie
- žiak číta programy kín, televízie, informačné letáky, jedálny lístok v reštaurácii, zložitejšie texty podľa tematického celku

Hovorenie:

- žiak dokáže opísať obrázok a dej v obrázku
- využíva bohatú slovnú zásobu na zreprodukovanie počutej nahrávky alebo prečítaného textu
- v súvislom prejave vie použiť aspoň 10-12 viet
- používa ucelené vety so správnou stavbou vety
- správne vyslovuje vety a používa intonáciu
- dokáže viesť rozhovor v popísaných komunikačných situáciách
- vie vyjadriť svoje pocity, túžby, želania a názory

Písanie:

- snaží sa písať podľa nemeckého pravopisu
- dokáže napísať formálny a neformálny list
- opísať seba, svoje okolie, rodinu, záľuby, školu, prácu
- opísať deje, pri ktorých používa prítomný čas, préteritum, perfektum, modálne slovesá
- dokáže vytvoriť anketu pre svojich spolužiakov
- dokáže tvoriť písomné projekty k preberaným témam
- dokáže písomne predstaviť Slovensko a Nemecko