Vzdelávanie detí so ŠVVP

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP).

Jazyková škola Daisies ako jediná vo Zvolene ponúka pomocnú ruku rodičom detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V spolupráci so špeciálnym pedagógom sme pripravili štúdium, ktoré týmto deťom pomôže priblížiť i vyrovnať sa so svojimi rovesníkmi v triede.

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce poruchy učenia patria dyslexia – porucha čítania, ktorá sa prejavuje pomalým čítaním, dvojitým čítaním, alebo príliš rýchlym a bez porozumenia. Často sa vyskytuje zamieňanie i vynechávanie  hlások a domýšľanie si čítaných slov.

Pri dysgrafii – poruche písania si dieťa nie je schopné spomenúť na tvar písma, jeho sklon a veľkosť. Má problémy s čítaním písaného textu.

Pod dysortografiou rozumieme poruchu vnímania gramatických pravidiel. Dieťa nedokáže rozlíšiť diakritické znamienka, dlhé a krátke hlásky, tvrdé a mäkké slabiky, vybrané slová a použitie y a i.

Všeobecne deti s týmito problémami si získané vedomosti ťažšie zapamätávajú a často ich nedokážu použiť vo vyučovacom procese.

Učitelia jazykovej školy Daisies pod vedením  špeciálneho pedagóga vám chcú byť nápomocní pri výučbe cudzích jazykov.

Doporučujeme Vám individuálne vyučovanie, alebo vyučovanie vo forme miniskupiny.