Typy štúdia

1. Deti predškolského veku, 1. a 2. ročníka základnej školy - AJ sa učia pod vedením skúsenej vyučujúcej špecializujúcej sa na danú vekovú skupinu. Vyučovanie je zameranú na osvojenie si základnej slovnej zásoby a komunikačných zručností. Deti sa naučia zvládnuť ústnu formu jazyka a porozumieť počutému textu. Vyučuje sa špeciálnymi metódami, ktoré sú príbuzné výučbe v materských školách. Zahŕňajú výtvarný, hudobný prejav a dramatické aktivity. Okrem základných komunikačných fráz sa deti naučia veľa riekaniek a pesničiek v cudzom jazyku. 

(učebnice pre žiakov I. stupňa ZŠ)

2. Žiaci základnej školy od 3. do 9. ročníka môžu na našej škole študovať od vedomostnej úrovne začiatočník. Vyučovanie AJ je od základnej úrovne vedené striedavo slovenským a zahraničným lektorom. Žiaci používajú moderné učebnice vydavateľstva Cambridge, obsahujúce pútavé a veku primerané témy s bohatou slovnou zásobou, ktorá dopĺňa a utvrdzuje učivo základnej školy. Žiaci si prehlbujú svoje vedomosti v gramatike, rozširujú a obohacujú slovnú zásobu a rozvíjajú komunikačné zručnosti. Štúdium je ukončené certifikátom Cambridgskej univerzity pre deti YLE - Young Learners English Test.

(učebnice pre žiakov II. stupňa ZŠ)

3. Vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami - jazyková škola Daisies, ako jediná vo Zvolene, ponúka pomocnú ruku rodičom detí ŠVVP. V spolupráci so špeciálnym pedagógom sme pripravili štúdium, ktoré týmto deťom pomôže priblížiť i vyrovnať sa so svojimi rovesníkmi v triede. Ponúkame vám vyučovanie týchto žiakov vo forme miniskupiny do maximálne 3 detí, kde je zaručený individuálny prístup ku potrebám každého dieťaťa.

4. Individuálne vyučovanie a doučovanie žiakov základných škôl - vhodné pre žiakov, ktorí majú problémy so zvládnutím základného učiva. Vyučovanie je možné realizovať aj počas školských prázdnin.