Anglický jazyk - stredne pokročilá vyššia úroveň

Dotácia hodín: 130 hodín/45 min za školský rok

Učebnica: First Certificate Gold lekcie 1-8

Profil absolventa.

Študent ovláda nasledovné komunikačné zručnosti:

Počúvanie

- študent úplne rozumie pokynom učiteľa, vie reprodukovať počuté vety, vie pohotovo reagovať na otázky učiteľa
- po vypočutí nahrávky dokáže reprodukovať takmer celý počutý text
- počas počúvania si dokáže robiť poznámky, dopĺňať chýbajúce informácie
- po vypočutí nahrávky dokáže rozpoznať správnu a nesprávnu informáciu
- dokáže vybrať jednu správnu z množstva odpovedí
- dokáže identifikovať hovoriaceho
- študent dokáže zreprodukovať dlhší počutý text
- študent porozumie autentickým textom z rádia, televízie

Hovorenie

- študent hovorí takmer plynulo len s malými chybami
- používa správny slovosled viet, snaží sa správne vyslovovať a intonovať slová a vety
- dokáže opísať nie len čo sa nachádza na obrázku ale popísať aj dej, ktorý sa koná na obrázku
- v súvislom prejave vie použiť viac ako 25 viet
- dokáže sa vyjadriť, alebo viesť rozhovor v už popísaných komunikačných situáciách
- v rečovom prejave používa viac frázových  slovies

Písanie

- študent píše krátke slohové útvary viac ako 20 viet vo forme opisu vecí a činností, alebo listov
- dokáže napísať opis seba, svojho bydliska, rodiny, obľúbenej dovolenkovej destinácie  aj vo forme porovnania
- dokáže zostaviť itinerár cesty s hodnotením destinácií
- dokáže napísať pohľadnicu z dovolenky, sťažnosť
- dokáže napísať objednávku
- dokáže napísať úvahu o zlomových bodoch v živote
- dokáže zostaviť profesionálny životopis
- dokáže napísať hodnotenie videného filmu, prečítanej knihy
- dokáže napísať pozvanie, poďakovanie za pozvanie a zdvorilé odmietnutie
- dokáže napísať ďakovný list svojmu priateľovi, kolegovi...
- dokáže napísať list a poradiť priateľovi
- dokáže napísať príspevok do časopisu na danú tému
- dokáže napísať príbeh podľa predlohy

Čítanie

- študent si vytvorí vlastný efektívny spôsob čítania
- dokáže samostatne prečítať dlhší text  z prebranej tematiky a porozumieť mu všeobecne, nájsť v ňom hlavnú myšlienku, alebo potrebné informácie
- dokáže s textom pracovať – nájsť odpovede na otázky, doplniť chýbajúce informácie, označiť odpovede za pravdivé, alebo nepravdivé
- dokáže porozumieť doplnkovým textom ako turistické informačné letáky, jedálny lístok, vývesné tabule
- dokáže vyhľadať potrebné informácie v autentických textoch