Nemecký jazyk - stredne pokročilá úroveň

Učebnica: Themen aktuell 3

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent kurzu ovláda:

- predstavenie seba a svojej rodiny
- rozprávanie o zvyklostiach v rodine
- používanie oficiálnych a neoficiálnych pozdravov
- opis rituálov pri pozdravoch v rôznych krajinách
- rozprávanie o svojej minulosti, prítomnosti a plánoch do budúcnosti
- rozprávanie svojho životopisu
- napísanie súkromného a úradného listu
- rozprávanie o udalostiach
- opísanie činností, ktoré vykonáva s použitím  prítomného, minulého času/ préteritum, perfektum/ a  v konjunktíve
- opísanie svojho voľného času, svojich koníčkov, vyjadrenie svojho vzťahu k športu
- opis svojho bydliska, školy, zamestnania, ne/obľúbeného jedla a nápoja, dovolenky pomocou fotiek alebo obrázkov,
- hovorenie o rozličných povolaniach
- tvorenie situačných rozhovorov v reštaurácii, na letisku, v hoteli, u lekára , v obchode,
- u zamestnávateľa
- opísanie ľudského tela, choroby, podanie argumentov o zdravej a nezdravej výžive a spôsobe života
- rozprávanie o svojom meste
- podanie a prijatie informácií o pohybe v meste
- opis a charakteristiku osoby
- vyjadrenie svojho názoru na medziľudské vzťahy
- slovné zhodnotenie správania sa ľudí v rôznych situáciách
- porovnanie výhod a nevýhod života v meste a na dedine
- opis krajiny, v ktorej žije a krajiny, ktorej jazyk sa učí
- rozprávanie o zaujímavostiach vo vlastnej krajine, v Nemecku a inde vo svete
- opis reálií a spôsobu života v nemecky hovoriacich krajinách
- podanie informácií o živote mládeže v týchto krajinách
- rozprávanie o osobnostiach z dejín Slovenska a nemecky hovoriacich krajín
- rozprávanie o špecialitách a národných jedlách v rôznych krajinách
- vyjadrenie informácií získaných v nemčine z internetu a tlače
- riešenie a vyhodnocovanie testov a kvízov na rôzne témy
- vytvorenie  inzerátu, správy, vyjadrenie sa k reklame,
- používanie pojmov súvisiacich s počítačovou technikou
- opis spôsobov cestovania a ubytovania
- objasnenie informácií získaných z obrázka, grafu, tabuľky, štatistiky
- vyjadrenie  argumentov
- tvorenie odpovedí a otázok ankety na všeobecné témy


Jazykové funkcie:

1. Kontaktné rečové funkcie

Absolventi  sa vedia primeraným spôsobom:
- pozdraviť a reagovať na pozdrav
- predstaviť seba aj iných
- vyjadriť aj prijať pozvanie
- rozlúčiť sa
- ospravedlniť sa a prijať ospravedlnenie
- vyjadriť blahoželanie

2. Regulačné rečové funkcie

Absolventi vedia:
- poďakovať
- poprosiť o niečo
- požiadať o radu a poradiť
- vyjadriť požiadavku, príkaz
- vyjadriť súhlas/ nesúhlas
- vyjadriť možnosť, nevyhnutnosť, zámer
- vyjadriť istotu / neistotu

3. Hodnotiace rečové funkcie

Absolventi dokážu:
- vyjadriť vlastný názor / stanovisko k niečomu
- vyjadriť radosť / sklamanie
- vyjadriť prekvapenie
- vyjadriť nádej
- vyjadriť nespokojnosť / obavy

4. Informatívne rečové funkcie

- získať a podať informáciu
- vyjadriť priestorové vzťahy: smer, polohu, vzdialenosť, mieru, veľkosť, hmotnosť, objem
- vyjadriť časové vzťahy: presný a približný čas, následnosť dejov, frekventovanosť
- vyjadriť kvalitatívne javy: počet, množstvo, mieru


Rečové zručnosti:

Počúvanie  s porozumením

Absolventi dokážu:
- porozumieť bežným, jednoducho formulovaným výpovediam, ktoré sú zreteľne artikulované
- určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu
- rozlíšiť základné a rozširujúce informácie
- zachytiť špecifické informácie z vypočutého textu
- pochopiť úmysel hovoriaceho
- zachytiť logickú štruktúru textu
- po vypočutí krátkeho príbehu tvoriť hypotézy, čo bude ďalej nasledovať
- odhadnúť význam neznámych slov/ viet na základe kontextu
- porozumieť obsah primeraných rozhlasových a TV programov, v ktorých sa hovorí štandardným jazykom, relatívne pomaly a zreteľne
- rozlíšiť vecné informácie a názor, náladu hovoriaceho
- porozumieť obsah krátkej prednášky na témy, ktoré ich zaujímajú

Čítanie s porozumením

Absolventi vedia:
- pochopiť hlavnú myšlienku textu, ktorý sa týka vymedzených tematických okruhov
- prečítať a pochopiť  obsah textu a jeho tematické zameranie
- rozlíšiť podstatné a nepodstatné informácie
- vyhľadať špecifické informácie v texte
- zachytiť logickú štruktúru textu
- odhadnúť význam neznámych slov a fráz v texte bez použitia slovníka
- pri práci s textom používať slovníky ( prekladové, výkladové )
- získavať potrebné informácie z rôznych písaných zdrojov
- vyhľadávať informácie v autentických textoch
- zosumarizovať informácie z prečítaného textu
- rozlíšiť v texte rôzne názory, stanoviská a emócie
- čítať  kritiky (literárne alebo filmové, hudobné, divadelné ) a zhrnúť najdôležitejšie výpovede
- technikou rýchleho čítania odhadnúť obsah správ a článkov a podľa záujmu sa venovať textu podrobnejšie
- prečítať krátku prózu, ukážky z  divadelných hier a pochopiť v nich súvislosti

Ústny prejav

Absolventi:
- sa vedia primerane vyjadriť k témam, týkajúcich sa každodenného života a témam vymedzeným tematickými okruhmi
- sa dokážu podieľať na krátkych rozhovoroch v predvídateľných každodenných situáciách
- dokážu začať, udržiavať a ukončiť jednoduchý rozhovor na im známe témy
- niekedy dokážu počas rozhovoru prebrať iniciatívu (napr. zmeniť tému)
- vedia získať a sprostredkovať informácie o prítomných, minulých a budúcich udalostiach
- dokážu vyjadriť svoj názor a odôvodniť ho
- vedia primerane opísať osoby, predmety a činnosti
- vedia súvislo popísať skúsenosti a udalosti
- vedia popísať sny, nádeje a ciele
- vedia porozprávať príbeh, zreprodukovať obsah rozhovoru, príbehu, poviedky
- vedia jednoduchými jazykovými prostriedkami porozprávať dej filmu, knihy
- ústne prezentovať výsledky svojej samostatnej práce
- vedia argumentovať, zdôvodniť  svoj názor a navrhnúť možné riešenie
- vedia požiadať o vysvetlenie situácie, ak niečomu nerozumejú
- vedia sformulovať problém a vyjadriť vlastnú mienku
- vedia nájsť a porovnať súvislosti dejov
- vedia vyjadriť nápady, dojmy, predstavy
- vedia interpretovať a zhrnúť obsah televíznych a rozhlasových relácií, filmu, knihy

Písomný prejav

Absolventi sa dokážu:
- jednoducho a jasne písomne vyjadrovať k témam, ktoré sú im známe
- zrozumiteľne, pravopisne a štylisticky správne zhrnúť  napísaný/ vypočutý text v rozsahu asi 180-250 slov
- zostaviť osnovu a na základe osnovy vytvoriť koncept a súvislý text
- napísať stručný oznam, správu, ospravedlnenie
- vyplniť jednoduchý formulár
- zostaviť jednoduchý text opisno-výkladového charakteru na danú tému v rozsahu asi 120-150 slov (napr. opis osoby, miesta, činnosti).
- napísať pohľadnicu, prianie k sviatkom a osobný list, napr. o svojej rodine, záujmoch, plánoch a škole
- písomne reagovať na inzerát
- napísať životopis
- zostaviť referát, úvahu, správu  informačného či výkladového charakteru, rozprávanie
- napísať oficiálny list
- zostaviť písomnú prácu hodnotiaceho/ úvahového charakteru
- zhrnúť informácie z rôznych zdrojov a médií
- argumentovať a objasniť výhody a nevýhody daného javu