Anglický jazyk - pokročilá úroveň

Dotácia: 120 hodín/45 min za školský rok

učebnica: First Certificate Gold lekcie 9-14 , Praktické testy FCE

Profil absolventa.

Študent ovláda nasledovné komunikačné zručnosti:

Počúvanie

- študent plne rozumie počutému textu ako audio nahrávku, tak aj autentický text
- študent dokáže z počutého textu spracovať informácie do poznámok
- študent dokáže vypracovať úlohy z rôznych typov posluchových cvičení:
- výber jednej správnej odpovede z množstva odpovedí
- určenie, či je daná odpoveď správna, alebo nie
- dopĺňanie chýbajúcej informácie do textu
- určenie podmetu – hovoriaceho
- študent čiastočne rozumie rôznym dialektom

Hovorenie

- študent hovorí plynulo a bez vážnych chýb
- dokáže viesť monológ po dobu 3-5 minút
- dokáže sa vyjadriť k akýmkoľvek témam a zaujať k nim osobné stanovisko
- v rozhovore dokáže dôjsť k dohode,  nájsť východisko, eliminovať menej dôležité informácie
- používa správny prízvuk a intonáciu slov a viet
- dokáže chápať neverbálnu komunikáciu a reagovať na ňu

Písanie

- študent dokáže napísať rôzne slohové útvary v rozsahu 120-180 slov
- píše správne používa rôzne slovesné časy, správnu interpunkciu
- dokáže napísať rôzne slohové útvary: úvahu, správu, príspevok do časopisu, opis, príbeh...
- dokáže napísať list: neformálny, formálny, žiadosť, sťažnosť...
- v písomnom prejave používa porovnávanie a argumentáciu

Čítanie

- študent si osvojil techniku efektívneho čítania, dokáže poznať význam textu na základe rýchleho čítania
- dokáže čítať rôznorodé texty aj kratšie odborné a spracovať ich vo forme konspektu
- dokáže čítať a porozumieť autentickým textom – literárne diela v pôvodnej verzii
- dokáže si odvodiť význam slov z už známych slov
- dokáže zosumarizovať informácie z prečítaného textu
- dokáže vypracovať úlohy z rôznych typov cvičení: 
- výber jednej správnej odpovede z množstva odpovedí
- určenie, či je daná odpoveď správna, alebo nie
- dopĺňanie chýbajúcej informácie do textu
- určenie podmetu vety