Nemecký jazyk - mierne pokročilá úroveň

Preberaná učebnica: Themen aktuell 2

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent kurzu ovláda:

- pozdravy, predstavenie sa a predstavenie svojej rodiny
- opis osoby, jej oblečenia a výzoru
- opis činností cez týždeň a víkend v prítomnom čase, préterite, perfekte, konjunktíve
- opis svojich koníčkov, voľného času, bydliska a školy, ne/obľúbeného jedla a nápoja
- opis povolania a možností nájdenia si práce doma a v zahraničí
- vyjadrenie dôvodov na vycestovanie do zahraničia
- rozprávanie o obdobiach zo svojho života
- opis medziľudských vzťahov v rodine, manželstve
- vyjadrenie sa k výchovným problémom a vzťahu rodičia a deti 
- vyjadrenie názoru na život dôchodcov a generačné problémy
- tvorenie rozhovorov v reštaurácii, na letisku, v hoteli
- opis vysnívanej dovolenky
- rozprávanie o prečítanej knihe a autorovi, o filme
- opis televíznych a rozhlasových programov
- opis školského a volebného systému v Nemecku
- podanie informácie o počasí a opis ročných období
- rozprávanie o ochrane životného prostredia
- opis činností a zamestnaní z oblasti priemyslu /oprava auta , automobilový priemysel/
- opis krajiny, v ktorej žije a krajiny, ktorej jazyk sa učí
- informácie z histórie a reálií Nemecka, piesne a básne
- tvorenie otvorených a zatvorených otázok
- vyjadrovanie názorov, postojov, súhlasu, nesúhlasu, želania, podmienky


Komunikačné zručnosti:

Počúvanie:

- žiak pracuje podľa pokynov učiteľa
- dokáže reprodukovať slová a vety
- počas počúvania nahrávky si dokáže robiť poznámky
- počas počúvania nahrávky si dokáže vyhľadať a zapamätať špecifickú informáciu
- na základe počutého textu dokáže posúdiť ne/správnosť informácie a podľa inštrukcií informáciu opraviť
- dokáže dopĺňať do textu počas počúvania nahrávky
- dokáže zreprodukovať  vypočutý text
- je schopný počúvať televíziu, rádio

Čítanie:

- žiak dokáže nájsť v texte relevantnú informáciu
- dokáže s textom samostatne pracovať pomocou slovníka
- žiak vie do textu doplniť chýbajúce informácie,
- číta jednoduchšie literárne texty
- žiak číta programy kín, televízie, informačné letáky, jedálny lístok v reštaurácii, zložitejšie texty podľa tematického celku

Hovorenie:

- žiak dokáže opísať obrázok a dej v obrázku
- využíva bohatú slovnú zásobu na zreprodukovanie počutej nahrávky alebo prečítaného textu
- v súvislom prejave vie použiť min. 15 viet
- používa ucelené vety so správnou stavbou vety
- správne vyslovuje vety a používa intonáciu
- dokáže viesť rozhovor v popísaných komunikačných situáciách
- vie vyjadriť svoje pocity, túžby, želania a názory, podmienku, súhlas, nesúhlas

Písanie:

- snaží sa písať podľa nemeckého pravopisu
- píše formálny a neformálny list
- opisuje seba, svoje okolie, rodinu, záľuby, školu
- opisuje deje, pri ktorých používa prítomný čas, préteritum, perfektum, modálne slovesá, konjunktív, neurčitkové vety
- dokáže vytvoriť anketu pre svojich spolužiakov
- dokáže tvoriť písomné projekty k preberaným témam
- dokáže písomne predstaviť Slovensko a Nemecko