Anglický jazyk - mierne pokročilá úroveň

Dotácia: A2 -120 hodín/45 min. za školský rok

Učebnica: Total English pre-intermediate

Profil absolventa.

Študent ovláda nasledovné komunikačné zručnosti:

Počúvanie

- študent rozumie pokynom učiteľa, vie reprodukovať vety, vie pohotovo reagovať na otázky učiteľa
- po vypočutí nahrávky dokáže reprodukovať takmer celý počutý text
- počas počúvania si dokáže robiť stručné poznámky dopĺňať chýbajúce informácie
- po vypočutí nahrávky dokáže rozpoznať správnu a nesprávnu informáciu
- dokáže vybrať jednu z množstva odpovedí
- dokáže identifikovať hovoriaceho
- študent dokáže zreprodukovať dlhší počutý text

Hovorenie

- študent hovorí takmer plynulo len s malými chybami
- používa správny slovosled viet, snaží sa správne vyslovovať a intonovať slová a vety
- dokáže opísať nie len čo sa nachádza na obrázku ale popísať aj dej, ktorý sa koná na obrázku
- v súvislom prejave vie použiť aspoň 15-20 viet
- dokáže viesť rozhovor v už popísaných komunikačných situáciách

Písanie

- študent píše krátke slohové útvary 15 - 20 viet vo forme opisu vecí a činností, alebo listov
- dokáže napísať krátky opis seba, svojho bydliska, rodiny, obľúbeného miesta aj vo forme porovnania
- dokáže napísať pohľadnicu z dovolenky, sťažnosť
- dokáže napísať písomnú objednávku
- dokáže napísať krátke hodnotenie videného filmu, prečítanej knihy
- dokáže napísať pozvanie, poďakovanie za pozvanie a zdvorilé odmietnutie
- dokáže napísať list a poradiť priateľovi

Čítanie

- študent dokáže porozumieť písomným inštrukciám k jednotlivým cvičeniam v učebnici
- dokáže samostatne prečítať dlhší text  z prebranej tematiky a porozumieť mu všeobecne, alebo nájsť v ňom hlavnú myšlienku
- dokáže s textom pracovať – nájsť odpovede na otázky, doplniť chýbajúce informácie, označiť odpovede za pravdivé, alebo nepravdivé.
- dokáže porozumieť doplnkovým textom ako turistické informačné letáky, jedálny lístok, vývesné tabule
- pri čítaní pracuje s dvojjazyčným slovníkom, a jednoduchým výkladovým slovníkom