Metódy

Akými metódami  sa u nás vyučuje?

  1. Aktivizácia:
  1. aktívne zapojenie všetkých študentov do vyučovania – vytvorenie maximálneho priestoru pre študentov, interaktívne komunikačné metódy, práca v dvojiciach a skupinách s daným komunikačným cieľom a spätnou väzbou od lektora.
  2. aktivizácia pasívnych vedomostí – cieľom vyučovania je viesť k aktívnemu používaniu gramatických pravidiel a praktickej aplikácii získaných vedomostí. Hlavne pri vyšších úrovniach sa osvedčila eliminácia slovenského jazyka a prekladových metód

2.Komunikácia:

     Konverzácia nie je iba samotné rozprávanie. V našich kurzoch sa študenti učia nielen rýchlo reagovať na položené  otázky, ale aj formulovať svoj názor  a viesť plynulú konverzáciu.  Vytvorením príjemnej atmosféry za pomoci riadenej diskusie sa študenti učia prekonať počiatočnú bariéru, výsledkom čoho je sebavedomá komunikácia.

3.Slovná zásoba:

Naši lektori kladú veľký doraz na rozširovanie slovnej zásoby a fráz potrebných pre každodenný život.

     4.Upevňovanie:

     Aby sme nové slovko aktívne používali, je potrebné ho aspoň 7- krát počuť, preto naši lektori venujú na hodinách dostatok priestoru na pravidelné opakovanie prebraného učiva, čím upevňujú získané vedomosti.

5.Gramatika – presné vyjadrovanie  je dôležité pre efektívnu komunikáciu. Poznať pravidlá však nestačí. Gramatické pravidlá lektori vysvetľujú na konkrétnych príkladoch a následne ich  so študentmi aplikujú v kontexte a konverzácii.

6.Práca s chybou – naši lektori citlivo a dôsledne pracujú s chybami študentov, vedú ich k odhaleniu a opravovaniu vlastných chýb.

7.Individuálny prístup – každý človek má iné potreby a štýly učenia. Naši lektori sú ústretoví k potrebám svojich študentov a v prípade, že potrebujú individuálnu konzultáciu, sú im plne k dispozícii.


Priebeh hodiny

  1. Úvodná zahrievacia fáza, opakovanie učiva z minulej hodiny
  2. Uvedenie novej slovnej zásoby, konkrétnej jazykovej zručnosti – napr. telefonovanie, gramatiky metódou príkladov, ukážky v kontexte a vyvodenia pravidiel
  3. Rozvoj komunikačných zručností preberanej témy , vyjadrenie vlastných myšlienok, diskusia, upevnenie súvisiacej gramatiky, precvičenie slovnej zásoby