Firemné kurzy

Ponuka jazykových kurzov:

>> všeobecná angličtina, nemčina - vo všetkých vedomostných úrovniach,
>> obchodná angličtina so zameraním na firemnú komunikáciu
- nižší stupeň
- vyšší stupeň
>> nadstavbové – špecializované kurzy podľa špecifického zamerania firmy, inštitúcie.

InterLingua Centrum poskytuje záujemcom o jazykové vzdelávanie bezplatne komplexný servis, ktorý pozostáva z nasledovných častí:
1. úvodná konzultácia o zameraní kurzu a jeho časovom rozvrhu,
2. testovanie študentov za účelom stanovenia ich aktuálnej vedomostnej úrovne.

Vedomostné úrovne:

1. začiatočná
2. základná
3. stredná – nižšia
4. stredná
5. stredná – vyššia
6. pokročilá

Pozn. Štúdium obchodnej angličtiny je vhodné začať od základnej úrovne.

Štúdium v každej úrovni trvá 80 vyučovacích hodín. Pri najviac doporučenej intenzite výučby, 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne, jedna úroveň trvá 20 týždňov. (Počet hodín je možné modifikovať podľa individuálnych potrieb objednávateľa.)

Kurzy vedú kvalifikovaní slovenskí i zahraniční lektori, ktorí pôsobia v oblasti jazykového vzdelávania už niekoľko rokov. Vyučovanie sa môže konať priamo v InterLingua Centrum, alebo v priestoroch objednávateľa.

Čas vyučovania:
07.00 – 08.30 hod.
09.00 - 10.30 hod.
10.45 - 12.15 hod.
13.00 – 14.30 hod.

Štúdium je prípravou a môže byť ukončené medzinárodne platnými skúškami Cambridgskej Univerzity. (Registrácia na skúšky sa koná v niektorej z pobočiek British Council.)

Business English – nižší stupeň- výber z učebných osnov:
>> predstavenie seba a iných osôb,
>> rozprávanie o práci, využitie voľného času,
>> telefonický rozhovor
>> dohodovanie obchodného stretnutia,
>> rokovací jazyk
- participácia v diskusii
- identifikácia problému
- riešenie problému
- možnosti dohody

>> zostavenie profilu firmy,
>> prezentácia firmy a jej produktov
>> príprava na pracovný pohovor
>> žiadosť o zamestnanie, životopis
>> informácie o možnostiach a schopnostiach pracovníka
>> písanie – obchodných ponúk, faktúr, tel.odkazov, mailov, sťažností
>> služobné cesty – príprava – objednávka/zrušenie cestovného lístku, ubytovania, stravovania
>> využitie PC a Internetu

Business English – vyšší stupeň – výber z učebných osnov:
>> budovanie kariéry,
>> telefonický rozhovor
>> získavanie kontaktov, riešenie prípadných nedorozumení a ich vyjasnenie
>> prezentácia firmy – typy firiem, opis firmy, inovácia firmy,
>> rokovací jazyk, účasť na diskusii, identifikácia problému, hľadanie riešení, možnosti dohody,
>> marketing
– produkt
- prieskum trhu a uvedenie na trh, výstavy, veľtrhy
- orientácia na zákazníka, predstavenie produktu
- reklama, dopyt, ponuka, objednávka, predaj,
- dodacie a platobné podmienky,
- reklamácie
>> plánovanie – efektívnosť, postupnosť
>> riadenie ľudských zdrojov – riešenie konfliktov,
>> organizácia konferencií
– hľadanie lokality, hotelové služby
- objednávka ubytovania a stravovania, pracovný obed, opis jedál, nápojov, zdvorilostné frázy
>> začiatok nového podnikania- podmienky,
>> obchodná komunikácia a korešpondencia – ponukové listy, faktúry, sťažnosti odpovede na ne,
>> hodnotiaca správa – odporúčania,
>> príprava www stránky, internetové obchody