Novinky

Zápis do jazykových kurzov na školský rok 2018/2019.

zápis

Zápis na šk.rok 2018/2019 prebieha 3.-21.septembera 2018 15:00-17:00 hod počas pracovných dní.Milí študenti v tomto školskom roku sme pre Vás pripravili novú koncepciu našej jazykovej školy. Na základe požiadaviek študentov v študijnej skupine bude maximálne 6 študentov, ktorých počet si volíte Vy sami. Veríme, že budete s novinkami spokojní a prispejú k lepšej efektivite procesu učenia sa cudzieho jazyka.

Konverzačný kurz AJ pre žiakov ZŠ.

Počas letných prázdnin sme pre žiakov ZŠ pripravili konverzačný kurz, ktorý sa bude konať vždy v stredu od 15.00 - 16.30 hod. Účasť je nutné zahlásiť na číslo tel.: 0910 5101 20 do 10.00 hod.

Konverzačný kurz AJ pre študentov SŠ a dospelých.

Počas letných prázdnin sme pre študentov SŠ a dospelých pripravili konverzačný kurz, ktorý sa bude konať vždy v stredu od 16.45 - 18.15 hod. Účasť je nutné zahlásiť na číslo tel.: 0910 5101 20 do 10.00 hod.


Konverzačný kurz AJ pre žiakov 8.a 9.ročníka ZŠ.

Letné aktivity ILC

Po našej niekoľkoročných skúsenostiach s vyučovaním AJ na ZŠ sme zistili, že žiaci sa učia mnoho gramatiky, ktorú ale konečnom dôsledku nevedia použiť v praktických životných situáciách. Zostavili sme preto kurz konverzácie v AJ, ktorý obsahuje veku primerané témy a zároveň sumarizuje a precvičuje preberané gramatické štruktúry, ale hlavne dopĺňa a rozvíja slovnú zásobu žiakov. Časová dotácia kurzu je 30 vyučovacích hodín za školský rok a bude sa konať 1krát týždenne. Výber z preberaných tém: music, sport, travelling, school, shopping, at the doctor´s, future career, indroducing myself and my family, my country. Kurz je vhodný ako príprava na štúdium na gymnáziách ale aj ostatných odborných stredných školách

Prípravný kurz k maturitnej skúške z anglického jazyka.

Letné aktivity jazykovej školy Daisies.

Aj tento školský rok sme pre budúcich maturantov z anglického jazyka pripravili kurz prípravy k maturitnej skúške. Kurz sa koná od októbra 2015 do mája 2016. Časová dotácia je 60 hodín/ šk.rok Stretávať sa budeme 1 krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny. Na každom stretnutí 1 hodinu budeme venovať precvičovaniu jazykových zručností potrebných k písomnej časti maturitnej skúšky – čítanie textu s danými úlohami, písanie esejí na rôzne témy, precvičovaniu gramatických štruktúr, počúvaniu s danými úlohami a hovoreniu – riešeniu problémových situácií. Druhá hodina bude zameraná na zoskupenie slovnej zásoby na danú tému a preberaniu konkrétnych maturitných okruhov a otázok. Po zložení písomnej časti skúšky budú obidve hodiny venované príprave na ústnu časť maturitnej skúšky. Po absolvovaní tohto prípravného kurzu budúci maturanti ľahšie zvládnu dané úlohy a budú plynulejší v ústnom prejave. Preto neváhajte a registrujte sa do konca septembra 2015 interling.c@gmail.com.Stránky: « 1 »